Om Sveriges Antropologförbund

SANT ska främja forskning och utbildning inom antropologi och dess tillämpningsområden, bevaka antropologers intresse som yrkeskår samt synliggöra antropologin i samhället.

Vår historia

Sveriges Antropologförbund har i över trettio år fungerat som en mötesplats för antropologer i Sverige. Mest känt är förbundet för sin konferens som hålls varje vår. Värdskapet för konferensen cirkulerar mellan olika universitet i landet, ibland i samarbete med våra systerförbund i nordiska länder.

Varför SANT?

SANT grundades 1991 efter en ämneskonferens ordnad av dåvarande Swedish Collegium for Advanced Study in the Social Science. Ulf Hannerz, numera professor emeritus vid Stockholms universitet, berättar att David Parkin från London, och Joan Vincent från New York, var inbjudna keynotes.

– Jag tog initiativet till Sveriges Antropologförbund 1989 och hittade på förkortningen SANT – SAF hade ju inte gått, det var Svenska Arbetsgivarföreningen. Och så bildades SANT vid ett sammanträde i Stockholm 1991, säger Ulf Hannerz. (Mer om hur SANT kom till finns att läsa här!)

Fler kan bli medlemmar

Tidigare fungerade SANT främst som en plattform för antropologer verksamma inom akademin och medlemskapet var till en början öppet endast för de som hade disputerat i ämnet. På senare år har detta ändrats. Idag är en central uppgift för SANT att stödja och finnas till för alla som använder sig av antropologisk kunskap och metod, oavsett var i samhället de är verksamma.

Vår vision

Vi vill att fler får upp ögonen för vårt ämne! Vår vision är att fler ska använda sig av antropologiska idéer, förhållningssätt och metoder för att ge perspektiv på och bidra till ökad förståelse av vår omvärld. Som få andra ämnen kan antropologi öppna upp vad som verkar vara olösbara eller svårförståeliga problem, ge nya infallsvinklar och visa andra sätt att tänka, handla och leva.

Styrelsen

SANTs styrelse 2022-2023 består av:

Anna Bohlin

Ordförande

anna.bohlin@globalstudies.gu.se

Tomas Cole

Sekreterare

tomas.cole@socant.su.se

Tova Höjdestrand

Kassör

tova.hojdestrand@soc.lu.se

Jenny Gleisner

Styrelseledamot

jenny.gleisner@liu.se

Jenny Lindblad

Styrelseledamot

jenny.lindblad@abe.kth.se

Katarina Graffman

Styrelseledamot

graffman@inculture.com

Mirko Pasquini

Styrelseledamot

mirko.pasquini@antro.uu.se

Våra stadgar

Reviderade stadgar (från årsmötet 27/2/2023) kommer inom kort. OBS det går numera bra att bli medlem även som student på grundnivå.

1. Syfte

Förbundets syfte är trefaldigt:

a) att främja den vetenskapliga utvecklingen och utbildningen inom antropologin och dess tillämpningsområden, samt att utgöra ett forum för antropologi i Sverige;

b) att i olika sammanhang verka för att antropologisk kunskap och kompetens främjas samt bevaka antropologers intresse som yrkeskår;

c) att sprida information om och verka för en ökad förståelse inom universiteten, hos myndigheter och bland allmänheten för antropologi som samhälls- och kulturvetenskap.

2. Organisation

Förbundet är en rikstäckande organisation. Förbundet utser en styrelse genom val vid ordinarie årsmöte. Medlemmar i SANT kan lokalt bilda avdelningar.

3. Medlemmar

Medlemskap äger de rätt till som är verksamma som antropologer i Sverige, eller på
annat sätt engagerar sig antropologiskt i svenska kultur- och samhällsförhållanden, och uppfyller något av följande kriterier:

a) har licentiat- eller doktorsexamen i kultur/socialantropologi;
b) är antagen till forskarutbildning i kultur/socialantropologi;
c) är antagen till master- eller magisterutbildning eller har avlagt master-, magister eller kandidatexamen med inriktning mot kultur/socialantropologi;
d) uppfyller inte de formella kraven enligt varken “a”, “b” eller “c” men besitter
motsvarande kompetens. Medlemskap beviljas efter ansökan och enligt SANT-styrelsens bedömning.

4. Styrelsen

Styrelsen består av mellan fem och sju ledamöter: Ordförande, sekreterare, kassör samt två till fyra övriga ledamöter. En majoritet av styrelsens ledamöter skall vara disputerade inom antropologi eller närliggande ämnen. Det är önskvärt att styrelsens ledamöter kommer från olika lärosäten i landet. En plats i styrelsen bör, om möjligt, innehas av en antropolog som uppfyller kraven för medlemskap i SANT och är verksam utanför universitet och högskola.

Styrelseledamoten väljs för en period av två år. Styrelsens ledamöter bör i regel ej väljas för fler än två perioder i följd. Ordförande väljs av varje årsmöte. Övriga poster fördelas inom styrelsen.

Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av dess ledamöter är närvarande. Ordföranden har utslagsgivande röst. Styrelsesammanträdena skall protokollföras och justeras vid påföljande möte. Styrelsen fastställer hur Förbundets firma skall tecknas.

5. Revision av räkenskap

För granskning av Förbundets räkenskaper väljs på ordinarie årsmöte minst en revisor samt en suppleant. Förbundets bokslutsår avslutas den 31 december. Räkenskaperna skall minst en månad före ordinarie årsmöte överlämnas till revisorerna för granskning.

6. Årsmöte

Ordinarie årsmöte hålles varje år på dag, tid, och plats som Styrelsen beslutar, dock senast före maj månads utgång. Det är önskvärt att platsen för årsmötet alternerar mellan olika universitetsorter. Extra årsmöte kan inkallas när Styrelsen så finner lämpligt eller när krav därom framställes av minst en tredjedel av Förbundets medlemmar. Kallelse till årsmötet skall utgå senast 35 dagar före mötet. Ärenden till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 21 dagar före mötet. Vid årsmötet förekommer styrelseval, föredragande av /verksamhets-/ styrelse- och revisionsberättelser, fastställandet av medlemsavgifter, val av revisorer och revisorssuppleanter, samt tillsättning av valberedning för påföljande mandatperiod.

7. Valberedning

Vid varje årsmöte tillsättes en valberedning om tre personer, varav en skall vara sammankallande. Dessa kan ej vara styrelseledamöter och är ej heller valbara till styrelsen. I valberedningens uppdrag ingår att vidtala och föreslå nya styrelseledamöter samt personer till ev. övriga förtroendeposter.

8. Stadgeändring

För ändring av Förbundets stadgar fordras beslut vid ordinarie årsmöte. Minst två tredjedelar av de röstande måste stå bakom ett ändringsförslag för att det skall godkännas. Förslag om stadgeändring kan väckas av Styrelsen eller minst fem medlemmar. Vid kallelse till årsmöte där ärende om stadgeändring föreligger skall meddelanden härom innefattas i kallelsen.

9. Förbundets upplösning

Om Förbundet i en framtid upplöses skall dess behållna tillgångar överlämna till Vegafonden.

Bli medlem

Som medlem i Sveriges Antropologförbund blir du uppdaterad om antropologisk kunskap, forskning och spännande saker som sker inom fältet, samtidigt som du bidrar till att stärka antropologin i Sverige!