Om Sveriges Antropologförbund

SANT ska främja forskning och utbildning inom antropologi och dess tillämpningsområden, bevaka antropologers intresse som yrkeskår samt synliggöra antropologin i samhället.

Vår historia

Sveriges Antropologförbund har i över trettio år fungerat som en mötesplats för antropologer i Sverige. Mest känt är förbundet för sin konferens som hålls varje vår. Värdskapet för konferensen cirkulerar mellan olika universitet i landet, ibland i samarbete med våra systerförbund i nordiska länder.

Varför SANT?

SANT grundades 1991 efter en ämneskonferens ordnad av dåvarande Swedish Collegium for Advanced Study in the Social Science. Ulf Hannerz, numera professor emeritus vid Stockholms universitet, berättar att David Parkin från London, och Joan Vincent från New York, var inbjudna keynotes.

– Jag tog initiativet till Sveriges Antropologförbund 1989 och hittade på förkortningen SANT – SAF hade ju inte gått, det var Svenska Arbetsgivarföreningen. Och så bildades SANT vid ett sammanträde i Stockholm 1991, säger Ulf Hannerz. (Mer om hur SANT kom till finns att läsa här!)

Fler kan bli medlemmar

Tidigare fungerade SANT främst som en plattform för antropologer verksamma inom akademin och medlemskapet var till en början öppet endast för de som hade disputerat i ämnet. På senare år har detta ändrats. Idag är en central uppgift för SANT att stödja och finnas till för alla som använder sig av antropologisk kunskap och metod, oavsett var i samhället de är verksamma.

Vår vision

Vi vill att fler får upp ögonen för vårt ämne! Vår vision är att fler ska använda sig av antropologiska idéer, förhållningssätt och metoder för att ge perspektiv på och bidra till ökad förståelse av vår omvärld. Som få andra ämnen kan antropologi öppna upp vad som verkar vara olösbara eller svårförståeliga problem, ge nya infallsvinklar och visa andra sätt att tänka, handla och leva.

Varför ska du vara med?

Som medlem i SANT blir du del av en livlig miljö där antropologin står i centrum, oavsett om det gäller att utveckla ämnet som en vetenskaplig disciplin eller att stärka antropologer som yrkesgrupp. Många upplever efter sin utbildning att det är svårt att hålla kontakten med tidigare kurskamrater och kollegor, och saknar utbyten och gemenskap med andra antropologer. SANT erbjuder en känsla av tillhörighet och utgör ett antropologiskt sammanhang som gör det lättare att engagera sig i gemensamma frågor och driva ämnet och yrkesrollen framåt. 

Håll koll på arrangemang

SANT sprider information både om egna och andras årskonferenser, seminarier och andra aktiviteter av intresse för antropologer.

Jämför erfarenheter från arbetslivet

Hör och läs om andras erfarenheter av att arbeta som antropolog, och dela med dig av dina egna genom aktiviteter, seminarier och texter.

Bygg nätverk

Medlemmar får möjlighet att bygga nätverk i ett eget professionellt forum genom olika aktiviteter, SANT’s facebookgrupp och LinkedIn-grupp.

Påverka antropologin i Sverige

Som medlem har du stor möjlighet att jobba för just de frågor du brinner för. Gör din röst hörd genom att lägga fram egna förslag och initiativ, eller genom att delta och rösta på årsmötet.

Bidra till SANTs arbete

Ju fler medlemmar SANT får, desto mer effektivt kan vi arbeta för att utveckla miljön och arbetsmarknaden för antropologer, både i och utanför Sverige.

Styrelsen

SANTs styrelse 2024-2025 består av:

Johanna Dahlin, Ordförande

Johanna Dahlin

Ordförande

johanna.dahlin@liu.se
Tomas Cole, Ledamot

Tomas Cole

Styrelseledamot

tomas.cole@socant.su.se
Signe Askesjö, Kassör

Signe Askesjö

Kassör

signe.askesjo@gu.se
Jenny Lindblad, Sekreterare

Jenny Lindblad

Sekreterare

jenny.lindblad@abe.kth.se

Maria Padrón Hernández

Styrelseledamot

maria.padron_hernandez@soc.lu.se

Mirko Pasquini

Styrelseledamot

mirko.pasquini@antro.uu.se
Arvid Lundberg

Arvid Lundberg

Styrelseledamot

arvid.lundberg@antro.uu.se

Våra stadgar

OBS det går numera bra att bli medlem även som student på grundnivå.

1. Syfte

Förbundets syfte är trefaldigt:

a) att främja den vetenskapliga utvecklingen och utbildningen inom antropologin och dess tillämpningsområden, samt att utgöra ett forum för antropologi i Sverige;

b) att i olika sammanhang verka för att antropologisk kunskap och kompetens främjas samt bevaka antropologers intresse som yrkeskår;

c) att sprida information om och verka för en ökad förståelse inom universiteten, hos myndigheter och bland allmänheten för antropologi som samhälls- och kulturvetenskap.

2. Organisation

Förbundet är en rikstäckande organisation. Förbundet utser en styrelse genom val vid ordinarie årsmöte. Medlemmar i SANT kan lokalt bilda avdelningar.

3. Medlemmar

Sveriges Antropologförbund (SANT) är en medlemsorganisation för antropologer verksamma i Sverige och för de som studerar eller har studerat antropologi eller närliggande ämne.

Medlemskap i SANT kan även sökas av personer med högre utbildning som använder eller är intresserade av antropologisk kunskap, perspektiv, eller metod i sitt yrkesutövande.


SANTs styrelse bedömer och beviljar inkomna ansökningar om medlemskap.

4. Styrelsen

Styrelsen består av mellan fem och sju ledamöter: Ordförande, sekreterare, kassör samt två till fyra övriga ledamöter. En majoritet av styrelsens ledamöter skall vara disputerade inom antropologi eller närliggande ämnen. Det är önskvärt att styrelsens ledamöter kommer från olika lärosäten i landet. En plats i styrelsen bör, om möjligt, innehas av en antropolog som uppfyller kraven för medlemskap i SANT och är verksam utanför universitet och högskola.

Styrelseledamoten väljs för en period av två år. Styrelsens ledamöter bör i regel ej väljas för fler än tre perioder i följd. Ordförande väljs av varje årsmöte. Övriga poster fördelas inom styrelsen.

Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av dess ledamöter är närvarande. Ordföranden har utslagsgivande röst. Styrelsesammanträdena skall protokollföras och justeras vid påföljande möte. Styrelsen fastställer hur Förbundets firma skall tecknas.

5. Revision av räkenskap

För granskning av Förbundets räkenskaper väljs på ordinarie årsmöte minst en revisor samt en suppleant. Förbundets bokslutsår avslutas den 31 december. Räkenskaperna skall minst en månad före ordinarie årsmöte överlämnas till revisorerna för granskning.

6. Årsmöte

Ordinarie årsmöte hålles varje år på dag, tid, och plats som Styrelsen beslutar, dock senast före maj månads utgång. Det är önskvärt att platsen för årsmötet alternerar mellan olika universitetsorter. Extra årsmöte kan inkallas när Styrelsen så finner lämpligt eller när krav därom framställes av minst en tredjedel av Förbundets medlemmar. Kallelse till årsmötet skall utgå senast 35 dagar före mötet. Ärenden till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 21 dagar före mötet. Vid årsmötet förekommer styrelseval, föredragande av /verksamhets-/ styrelse- och revisionsberättelser, fastställandet av medlemsavgifter, val av revisorer och revisorssuppleanter, samt tillsättning av valberedning för påföljande mandatperiod.

7. Valberedning

Vid varje årsmöte tillsättes en valberedning om tre personer, varav en skall vara sammankallande. Dessa kan ej vara styrelseledamöter och är ej heller valbara till styrelsen. I valberedningens uppdrag ingår att vidtala och föreslå nya styrelseledamöter, inklusive, vid behov, person till ordförandeposten, samt personer till ev. övriga förtroendeposter, som exempelvis revisor och valberedning.

8. Stadgeändring

För ändring av Förbundets stadgar fordras beslut vid ordinarie årsmöte. Minst två tredjedelar av de röstande måste stå bakom ett ändringsförslag för att det skall godkännas. Förslag om stadgeändring kan väckas av Styrelsen eller minst fem medlemmar. Vid kallelse till årsmöte där ärende om stadgeändring föreligger skall meddelanden härom innefattas i kallelsen.

9. Förbundets upplösning

Om Förbundet i en framtid upplöses skall dess behållna tillgångar överlämna till Vegafonden.

Bli medlem

Som medlem i Sveriges Antropologförbund blir du uppdaterad om antropologisk kunskap, forskning och spännande saker som sker inom fältet, samtidigt som du bidrar till att stärka antropologin i Sverige!